آموزش دختران در همه سطوح ضروری است


بر مقدمه تجربیات جام جم اینترنتدر ۲۳ آوریل، وزارت معارف گفتن کرد کدام ممکن است مکاتب دخترانه بالای صنف ششم در افغانستان بازگشایی نخواهد شد.

در همین جاری، تجربیات حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است افسران طالبان به گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله جهانی اختصاص داده شده شدند کدام ممکن است به همان اندازه تحریک کردن سال تحصیلی ۱۴۰۱ “مدارس برای زنان صنف ششم” افتتاح کنند.

علاوه بر این این، وزارت معارف افغانستان در اوایل سال جاری گفتن کرد کدام ممکن است تمام اطلاعات آموزان می توانند در سال تحصیلی جدید به مکتب بروند. صندوق کودکان گروه ملل متحد (یونیسف) نیز اجتناب کرده اند خانوار ها در افغانستان درخواست شده است {است تا} کودکان حرفه ای را برای مکتب کنار هم قرار دادن کنند.

افسران طالبان دلیل برای این مناسبت را «خواستن به طراحی لباس شکل برای مدارس مطابق همراه خود مبانی، آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت افغانستان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم آغاز ورزش مدارس دخترانه تحمل «تصمیم امارت اسلامی» عنوان کردند.

هیئت گروه ملل متحد در افغانستان در ۳ آوریل اجتناب کرده اند گفتن طالبان مبنی بر “تمدید اصولاً ممنوعیت وسیع اطلاعات آموزان خانم بعد اجتناب کرده اند صنف ششم” ابراز تأسف کرد.

سه روز بعد، فرستاده ویژه گروه ملل متحد در امور افغانستان هشدار داد کدام ممکن است اگر طالبان انتخاب شخصی را برای آموزش خانم ها اصلاح ندهد، افغانستان متحمل حوادث جبران ناپذیری احتمالاً وجود خواهد داشت.

شورای ایمنی گروه ملل متحد در ادعا‌ای ذکر شد: «همه خانم ها در افغانستان باید بتوانند به دبیرستان بروند.»

پس اجتناب کرده اند بازگشایی مکاتب دخترانه صنف ششم، جمعی اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان خانم، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان حقوق دختران در کابل تصویر کردند.

گلبدین حکمتیار، رئیس حزب اسلامی افغانستان، ذکر شد کدام ممکن است بیم آن دارد کدام ممکن است خانم ها افغان حرکت طالبان را به تماس گرفتن اسلام انجام دهند کدام ممکن است “آنها را اجتناب کرده اند حقوق انسانی شخصی محروم می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به عنوان جایگزین غرب اجتناب کرده اند حقوق آنها حفاظت می تدریجی.”

در ۲۹ آوریل، اتحادیه اروپا تعطیلی عالی دانشکده دخترانه را “نقض بدیهی اعلامیه جهانی حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین میثاق در سراسر جهان” گفتن کرد.

به مشاوره این اتحادیه، «هیچ هدف مذهبی هر دو اجتماعی {نمی تواند} چنین رفتار نابرابری را توجیه تدریجی».

شورای علمای شیعه افغانستان اجتناب کرده اند وزارت معارف مقامات طالبان درخواست شده است {است تا} مدارس دخترانه را فوراً بازگشایی تدریجی. این شورا در ادعا‌ای گفتن کرد: «بازگشایی مدارس دخترانه عالی وظیفه قانونی برعهده مقامات طالبان است.»

ملاله یوسف زی، دریافت کرد جایزه صلح نوبل، ذکر شد: “ممنوعیت تحصیل خانم ها در افغانستان دائمی شکسته نشده نخواهد داشت، از دختران افغان اکنون معنای آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی را درک کرده اند.”

امیر خان متکی در دیدار حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در محیط سومین نشست همسایگان افغانستان تاکید کرد کدام ممکن است افغانستان تأمین شبح نخواهد بود. کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر کشتی همراه خود تروریسم تاکید کردند.

سرپرست وزارت امور خارجه در شورای غیر دائمی حکومتی افغانستان نیز بر اجرای معاهده آب تاکید کرد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/