آمریکا چگونه از افغانستان فرار کرد؟بازدید: ۵

آمریکایی ها قبل از خروج از افغانستان به تعداد زیادی از شهروندان افغان که در سال های اشغال و از سر ناچاری با نیروهای آمریکایی همکاری کرده بودند قول دادند که برای دوری از خطر و تهدید دولت جدید آنها را تا آمریکا همراهی کنند. . آنها نه، اما از دروغ بودن این وعده ها غافل هستند و اکنون بسیاری از این شهروندان متوجه شده اند که فریب نیروهای آمریکایی را خورده و تنها گذاشته اند. کسانی که به آمریکا پناهنده شده اند، از سرنوشت آینده آنها اطلاعی در دست نیست.