آمریکا جستجو در مقابله همراه خود مشکل ها به هزینه بهای دیگران است


بر ایده مطالعات جام جم وب مبتنی برولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز پنجشنبه ذکر شد کشورهای غربی به پوشش‌هایی کدام ممکن است اقتصاد جهانی را {به سمت} فاجعه سوق می‌دهد خوشحال از می‌کنند.

وی ذکر شد: «آمریکا در امتحان شده {است تا} همراه خود تحمیل موج‌های جدید کسری‌های جهانی، همراه خود مشکل‌ها به بهای ضرر دیگران مقابله تنبل.

پوتین ذکر شد: “آمریکا امتحان شده خواهد کرد به همان اندازه اقتصاد جهانی را بی وفاداری تنبل، چون آن است در ۲ نبرد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن انجام داد.”

وی افزود: “آمریکا برای بردن رقبا صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف صنعت در اروپا امتحان شده خواهد کرد.”

پوتین ذکر شد: «آمریکا سال‌هاست کدام ممکن است حملاتی را علیه روسیه انجام می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین ماه است کدام ممکن است تحریم‌هایی را اعمال نکرده است.

وی همراه خود دقیق اینکه این سیستم‌های بلندمدت باید اساساً مبتنی بر بالقوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم برای ارتقای رشد باشد، اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق روسیه خواست به همان اندازه این سیستم‌هایی را برای مقابله همراه خود تأثیر تحریم‌های غرب کنار هم قرار دادن کنند.

رئیس جمهور روسیه ذکر شد: ما آغاز به مونتاژ خانه های مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد صنایع اثیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیماسازی کردیم.

پوتین افزود: غرب نمایندگی های روسی را فریب داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حریم اثیری اروپا را به روی هواپیماهای روسی بست.

او ذکر شد: «این امکان برای رشد دهندگان هواپیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل های کار طراحی روسیه موجود است کدام ممکن است انواع هواپیماهای روسی را افزایش دهند.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد کدام ممکن است ارائه دهندگان اثیری باید برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود استانداردهای معاصر باشد.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/