آمریکا ادامه دارد انتخاب سیاسی شخصی را دانستن درباره مذاکرات وین نگرفته است/ به همان اندازه ابد منتظر نخواهیم بود


بر ایده مطالعات جام جم وب مبتنی برسعید خطیب زاده در اولین نشست خبری شخصی در سال ۱۴۰۱ در {پاسخ به} سوالی مبنی بر کار کردن سال قبلی وزارت امور خارجه ذکر شد: کارنامه تجهیزات دیپلماسی ملت در سال قبلی فوق العاده باورپذیر است، هم در زمینه تعمیر تحریم ها. را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنثی کردن تحریم ها» {برای حفظ} چیز خوب در مورد افراد ایران.

وی شکسته نشده داد: پوشش خارجی متعادل در حرکت دنبال تبدیل می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این نشست دانستن درباره مذاکرات وین ذکر شد: مقامات آمریکا ادامه دارد تصمیمی سیاسی با توجه به موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین نگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می تنبل بقیه موضوعات را گروگان امتیازات پوشش خانه شخصی نگه دارد. . .

وی افزود: ما ملتی صبور هستیم، با این حال بی وقفه منتظر نخواهیم بود.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/