آلودگی هوای تهران برای گروه های ظریف در مناطق شلوغ


بر مقدمه داستان ها جام جم وب مبتنی برپیش سوراخ بینی های {انجام شده} در نمایندگی پایش استاندارد هوای تهران حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است صبح در امروز (۱۴ فروردین) همراه خود آغاز تردد خودروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وزش باد کارآمد طی ساعات قبلی، غلظت ذرات معلق مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا در اکثر عوامل پر ازدحام افزایش خواهد یافت. محدوده برای گروه های ظریف

در کل روز همراه خود جو نسبتا آرام، پراکندگی آلودگی محدود تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش دما، شرایط اجباری برای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش غلظت آلاینده های ازن فراهم تبدیل می شود. همراه خود تداوم هوا به همان اندازه اواخر روز یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش بازدید کنندگان در عصر، غلظت ذرات معلق افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط غیربهداشتی را برای اقشار آسیب‌پذیر در پرتراکم‌ترین مناطق تحمیل می‌تنبل.

عدم وزش باد کارآمد به همان اندازه صبح روز دوشنبه (۱۵ فروردین) در کنار همراه خود افزایش بازدید کنندگان صبحگاهی شرایط مساعدی را برای تجمع آلودگی لوازم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استاندارد هوا در مناطق پر ازدحام غیرمنتظره نیست. محافظت وفاداری نسبی جو در کل روز اجتناب کرده اند تخلیه آلودگی جلوگیری می تنبل.

همراه خود افزایش ناپایداری جوی به همان اندازه ساعات پایانی روز دوشنبه در کنار همراه خود افزایش سرعت باد، به همان اندازه حدودی اجتناب کرده اند غلظت آلودگی کاسته تبدیل می شود، در واقع احتمال افزایش غلظت ذرات معلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استاندارد هوا موجود است.

شاخص آلاینده هوای DC در ۲۴ ساعت قبلی «ذرات معلق ذرات معلق کمتر از دو.۵ میکرون» همراه خود معمول ۱۰۱ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوای DC در وضعیت ناسالم برای گروه‌های ظریف قرار دارد. شاخص آلاینده در جاری حاضر «ذرات معلق کمتر از دو.۵ میکرون» همراه خود معمول ۹۴ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.

تأمین: ایسنا

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/